ŚmieciarkaSerwis.pl

E-mail: biuro@smieciarkaserwis.pl

Telefon: +48 797 897 337

Polityka prywatności

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z witryny internetowej prowadzonej pod adresem: https://smieciarkaserwis.pl/, zwanej dalej „Serwisem”.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest SERWISMASZYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzyminie (02-250) przy ul. Zdrojowej 6, posiadająca NIP: 1251757540, REGON: 52679661200000, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001066608.
  3. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@smieciarkaserwis.pl.
  4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej określane jako „RODO”, czyli
   • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w szczególności w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu,
   • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w szczególności umowy o świadczenie usług,
   • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w szczególności dotyczy to obowiązków rachunkowych i podatkowych,
   • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub stronę trzecią, nie naruszający interesów oraz podstawowych praw i wolności osób (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w szczególności interes związany z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń związanych z działalnością Administratora w ramach Serwisu, zbierania danych analitycznych oraz statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu celem jego optymalizacji,
  5. Przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, pliki cookies.
  6. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności serwisu.
  7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
  8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   • poprzez dobrowolnie podane przez Użytkownika informacje, w szczególności za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy,
   • poprzez gromadzenie plików „cookies”.
  9. Dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak będzie istnieć podstawa prawna ich przetwarzania, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  10. Dane osobowe, niezależnie od postanowień ust. 9, przestają być przechowywane również w razie:
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub stronę trzecią, nie naruszającym interesów oraz podstawowych praw i wolności osób,
   • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  11. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są podmioty zapewniające obsługę Serwisu, tj. dostawcy usług hostingowych i oprogramowania, dostawcy usług internetowych, osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, podmioty zapewniające system mailingowy. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.
  12. Do danych osobowych przysługuje w dowolnym momencie dostęp osobie fizycznej, która je tam umieściła, jak również prawo sprostowania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  13. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  14. W celu realizacji uprawnień, o których mowa ust. 12 i 13, należy wysłać oświadczenie na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@smieciarkaserwis.pl.
  15. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.
  16. Administrator korzysta z danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego (plik cookies).
  17. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk strony internetowej.
  18. W ramach strony, ze względu na czas przechowywania plików w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”:
   • „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
   • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  19. W ramach strony, ze względu na kryterium funkcjonalności, stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
   • „niezbędne pliki cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej Sklepu,
   • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
   • pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Usługobiorców ze stron internetowych Serwisu,
   • „funkcjonalne pliki cookies”, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.
  20. Administrator wykorzystuje własne pliki „cookies” w celu:
   • lepszego poznania sposobu interakcji Użytkowników w zakresie zawartości strony, w tym tworzenia statystyk, w szczególności w zakresie informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy w Serwisie;
   • dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  21. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA).
  22. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.
  23. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zatrzymanie stosowania „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu.<br>
  24. Administrator może dokonać zmiany w Polityce Prywatności z ważnych powodów, w szczególności z uwagi na rozwój. technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.  

 1.